ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!!
Τελευταία νέα

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROPASS


Τι είναι το Europass;
Πέντε έγγραφα που βοηθούν τους ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και
τα προσόντα τους με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη. Τα έγγραφα Europass
διατίθενται δωρεάν
1. Βιογραφικό σημείωμα Europass Ÿ Europass Curriculum Vitae (έγγραφο ελεύθερης
πρόσβασης, συμπληρώνεται online από τον ενδιαφερόμενο, αποθηκεύεται και
επικαιροποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο): σάς παρέχει τη δυνατότητα να
παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και
αποτελεσματικό Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα
Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας
το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες
2. Διαβατήριο γλωσσών Europass Ÿ Europass Language Passport (έγγραφο
ελεύθερης πρόσβασης, συμπληρώνεται online από τον ενδιαφερόμενο,
αποθηκεύεται και επικαιροποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο): είναι ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων Μπορείτε να
δημιουργήσετε το δικό σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε απευθείας σύνδεση,
χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και
τις οδηγίες
3. Κινητικότητα Europass Ÿ Europass Mobility (εκδίδεται από αρχές εκπαίδευσης και
κατάρτισης): καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα (μια θέση εργασίας σε μια εταιρία, μια ακαδημαϊκή περίοδο στο
πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής, εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ). Αφορά κάθε
πρόσωπο που μετεγκαθίσταται σε μια ευρωπαϊκή χώρα για σκοπούς μάθησης ή
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου
4. Παράρτημα διπλώματος Europass Ÿ Diploma Supplement (εκδίδεται από αρχές
εκπαίδευσης και κατάρτισης): Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα
διπλώματα ή πτυχία, διευκολύνοντας την κατανόησή τους, ιδίως από εργοδότες ή
οργανισμούς εκτός της χώρας έκδοσής τους. Χορηγείται σε αποφοίτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με το πτυχίο το ή δίπλωμα τους
5. Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass Ÿ Certificate Supplement (εκδίδεται από
αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης): Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη
περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πιστοποιητικό, διευκολύνοντας την κατανόησή
του, ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς στο εξωτερικό. Αφορά κάθε πρόσωπο που
κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ο στόχος του Europass
Αν αναζητάς εργασία
• για να παρουσιάσεις τις δεξιότητες και τα προσόντα σου με τρόπο αποτελεσματικό
ώστε να βρεις θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
o για αναζήτηση θέσης εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
o για αναζήτηση ευκαιριών εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό
o για αναζήτηση πληροφοριών για την αναγνώριση των προσόντων σας
Αν είσαι μαθητής ή φοιτητής
• για να παρουσιάσεις τις δεξιότητες και τα προσόντα σου με τρόπο αποτελεσματικό
ώστε να βρεις ευκαιρία εκπαίδευσης ή κατάρτισης
o για αναζήτηση ευκαιριών εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό
o για αναζήτηση πληροφοριών για ευκαιρίες σπουδών ή πρακτικής άσκησης σε
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
o για αναζήτηση πληροφοριών για την αναγνώριση των προσόντων σας
Αν είσαι εργοδότης
• για να κατανοήσεις τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού
o αν σκοπεύεις να προσλάβεις προσωπικό
o αν σκοπεύεις να στείλεις προσωπικό στο εξωτερικό για κατάρτιση ή πρακτική
άσκηση
o αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα προσόντα των υποψηφίων
Αν είσαι εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής
• για να καθορίσεις και να διαδόσεις το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης
o για να βοηθήσεις τους μαθητές σου ή φοιτητές σου να συμπληρώσουν το
βιογραφικό σημείωμα και το διαβατήριο γλωσσών Europass
o για να μάθεις περισσότερα για την κινητικότητα, την καθοδήγηση και τα
προσόντα
o για να μάθεις περισσότερα για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Αν είσαι διδακτικό προσωπικό Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• για να καθορίσεις και να διαδόσεις το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης
o για να μάθεις περισσότερα για την κινητικότητα και το παράρτημα διπλώματος
Europass
o για να μάθεις περισσότερα για την αναγνώριση προσόντων, την καθοδήγηση
και την κινητικότητα των ερευνητών
o για να μάθεις περισσότερα για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Το Εθνικό Κέντρο Europass λειτουργεί στην Ελλάδα στον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) από το
2015.
Το ελληνικό Europass αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Europass, και στοχεύει στην
ανάδειξη και τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στην προώθηση της απασχολησιμότητας και της
κινητικότητας στην Ελλάδα και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για σκοπούς τόσο
επαγγελματικούς όσο και εκπαιδευτικούς.
Το Εθνικό Κέντρο Europass της Ελλάδας διαχειρίζεται το σύστημα παροχής πληροφοριών
σχετικά με το δίκτυο και τα 5 έγγραφα Europass (Βιογραφικό, Διαβατήριο Γλωσσών,
Έγγραφο «Κινητικότητα», Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού και Παράρτημα Διπλώματος), κι
έχει επίσης την ευθύνη για τη διεκπεραίωση και έκδοση των εγγράφων για την
Κινητικότητα, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αποστολής και υποδοχής που
συμμετέχουν στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.
Ως δίκτυο εξωστρεφές, το Europass πληροφορεί, προσανατολίζει και καθοδηγεί το κοινό,
και κυρίως τους νέους, μέσω στοχευμένων δράσεων, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν προς όφελός τους το φάκελο
Europass. Οι δράσεις του δικτύου υλοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, ο οποίος
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου